Společnost In2Greators s.r.o.

se v rámci Evropského sociálního fondu zapojila do programu Operační program Zaměstnanost 2014-2020 řízeným MPSV ČR. S podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 85% celkových způsobilých výdajů realizuje projektu s názvem „Vzdělávání zaměstnanců ve firmě In2Greators s.r.o.“ s reg. číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005471. Předpokládaná doba realizace projektu je od ledna 2017 do ledna 2019.

EU

Popis projektu: Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Aktuality:

Společnost In2Greators s.r.o. plánuje zahájit výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit. Výběrové řízení bude řádně zveřejněno na stránkách Evropského sociálního fondu v sekci Zadávací řízení.